Úvod
Základné údaje
Ciele projektu
Linky
Aktivity
Nástenky aktivít
Propagácia


Základná škola
Staničná 13
Košice

Aktivizujúce metódy na hodinách anglického jazyka


Cieľ čiastkových činností:
- učiť sa jazyk prostredníctvom zábavy a tvorivých činností a precvičovať správnu výslovnosť a požívanie jazyka v realistických situáciách (využitie drámy na hodinách anglického jazyka),
- naučiť sa spolupracovať s ostatnými a prebrať zodpovednosť prácu dokončiť,
- naučiť sa tvorivo riešiť problémy, prezentovať svoje názory, učiť sa jazyk cez skúsenosti svoje, ale aj iných,
- spoznať reálie anglicky hovoriacich krajín,
- rozvíjať medzipredmetové vzťahy (anglický jazyk - zemepis, dejepis, výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska výchova, informatika),
- viesť žiakov k osvojovaniu si anglického jazyka prostredníctvom tvorivej práce s literárnym textom,
- viesť žiakov k extenzívnemu čítaniu (pre potešenie) ako protiklad k intenzívnemu čítaniu (pre detail).

Ukážky metodických materiálov:

Ukážka č.1

Ukážka č.2

Ukážka č.3

Ukážka č.4

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Fotogaléria aktivity


© 2006 adamekrasto.sk , All Rights Reserved